Numer 18, Rocznik VII, 2000


 
 

SPIS TREŚCI

 
Artykuły problemowe
 
Maria Jarosz: Społeczne koszty polskiej transformacji
 
Mirosława Marody: Postawy społeczne wobec reformy (postsocjalistycznego) welfare state
 
Mirosław Księżopolski: Strategie polityki społecznej na progu XXI wieku
 
Wielisława Warzywoda-Kruszyńska: Bieda a zdrowie i szanse rozwoju dzieci
 
 
Przedruki i tłumaczenia
 
Bezrobocie jako problem prywatny i publiczny. Opracowane na podstawie książki Per-Gunnar Svensson, Bengt Starrin: Health Policy. Development for Disadvanaged Groups. Scandinavian University, 1992 – wybór, tłumaczenie i adaptacja Zofia Słońska
 
 
Z warsztatów badawczych
 
Hanna Palska: Ubodzy o chorobach i praktykach higienicznych
 
Zofia Kawczyńska-Butrym: Ubóstwo, alkoholizm i choroba w pamiętnikach pracowników socjalnych – wyzwania dla promocji zdrowia
 
Dorota Cianciara, Teresa Przewłocka, Ewa Urban: Zachowania rodziców zapobiegające wypadkom małych dzieci w domu i ich uwarunkowania
 
 
Programy w realizacji
 
Izabella Lignowska: Opieka zdrowotna nad bezdomnymi w Centrum Pomocy Bliźniemu Stowarzyszenia Monar w Warszawie
 
Ewa Frenkiel-Zydek: Program promocji zdrowia psychicznego realizowany przez Kliniczny Oddział Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej w Tarnowskich Górach. Komunikat
 
 
Recenzje, sprawozdania
 
Antonina Ostrowska: Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1999 (rec. Anna Brysiewicz)
 
Sprawozdanie z IX Europejskiego Sympozjum Somatoterapii i II Europejskiego Sympozjum Edukacji Psychosomatycznej, Kraków, 24-26.10.1999 roku (Michał Skrzypek)